Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.1 Ero Profiel (Eroprofiel.nl): Het online platform waarop deze voorwaarden gelden.

1.2 Diensten: De onderdelen en services van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) die toegankelijk zijn voor gebruikers.

1.3 Gebruiker(s): Personen die al dan niet na registratie gebruik maken van het platform van Ero Profiel (Eroprofiel.nl).

1.4 Gebruikersaccount: Persoonlijk account van de gebruiker met daar aan gekoppeld de inlog gegevens, het persoonlijke profiel en overige informatie.

1.5 Platform: De website, apps, software en overige systemen van Ero Profiel (Eroprofiel.nl).

1.6 Privacy Voorwaarden: de voorwaarden van het platform met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (https://www.eroprofiel.nl/privacy-voorwaarden)

 

Artikel 2. Toegang en registratie
2.1 Om gebruiker te worden van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

2.2 Het gebruikersaccount van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere gebruiker over een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.

Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een gebruiker.

2.4 In het geval dat een gebruiker deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zich het recht voor om het account van het gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

2.5 De gebruiker is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. De gebruiker vrijwaart Ero Profiel (Eroprofiel.nl) tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Ero Profiel (Eroprofiel.nl) slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Ero Profiel (Eroprofiel.nl) bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een gebruiker door iemand anders wordt gebruikt. Als de gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of gebruikersaccount door iemand anders worden gebruikt, dient Ero Profiel (Eroprofiel.nl) onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik
3.1 U zult Ero Profiel (Eroprofiel.nl) niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Ero Profiel (Eroprofiel.nl); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 Indien u merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Ero Profiel (Eroprofiel.nl) dient u dit zo spoedig mogelijk aan Ero Profiel (Eroprofiel.nl) te melden.

3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Ero Profiel (Eroprofiel.nl) beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Ero Profiel (Eroprofiel.nl) beschikt. U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulk-verspreiding van e-mail aan gebruikers of voormalig gebruikers te zullen distribueren.

3.4 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) controleert automatisch en steeksproefgewijs profielen, en zal profielen indien nodig wijzigen, weigeren, blokkeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

Artikel 4. Privacy en bescherming
4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Ero Profiel (Eroprofiel.nl). Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie of het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

4.3 U verklaart geen jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan uzelf op Ero Profiel (Eroprofiel.nl) te publiceren. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

4.4 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

4.5 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zich het recht voor uw gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen en u verdere toegang tot het platform te weigeren.

4.6 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere gebruikers.

4.7 U verklaart dat uw inschrijving bij Ero Profiel (Eroprofiel.nl) strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

4.8 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander gebruiker of een werknemer, beheerder, webmaster of moderator van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zult voordoen.

4.9 U verklaart Ero Profiel (Eroprofiel.nl) op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

4.10 U verklaart het gebruik van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) en plezier van andere gebruikers niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4.11 E-mailberichten die door u aan andere gebruikers worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander gebruiker worden door Ero Profiel (Eroprofiel.nl) als privé-gegevens behandeld. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) behoudt zich het recht voor om op klachten van andere gebruikers maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

4.12 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Ero Profiel (Eroprofiel.nl) opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende gebruiker. Een lijst met geselecteerde gebruikers zal worden getoond op het scherm van het zoekend gebruiker. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend gebruiker.

4.13 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Ero Profiel (Eroprofiel.nl) beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Ero Profiel (Eroprofiel.nl) in staat Ero Profiel (Eroprofiel.nl) steeds meer op de wensen van onze gebruikers aan te passen.

4.14 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan verlopen. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

4.15 Er is alles aan gedaan om Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

4.16 Uit veiligheidsoverwegingen logt Ero Profiel (Eroprofiel.nl) het IP-adres van uw computeraansluiting. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, ons platform zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van gebruikers, artikelen, adviezen en overige inhoud van ons platform.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op het platform van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zijn het intellectuele eigendom van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of worden weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ero Profiel (Eroprofiel.nl).

6.3 De gebruiksrechten die door Ero Profiel (Eroprofiel.nl) aan gebruikers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het gebruikermaatschap bij Ero Profiel (Eroprofiel.nl). Al het andere gebruik door gebruikers zonder toestemming van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is strikt verboden.

6.4 Het is gebruikers in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) en de computercodes of elementen waaruit de diensten en Ero Profiel (Eroprofiel.nl) platform zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door gebruikers wordt verstrekt, te gebruiken op het platform van Ero Profiel (Eroprofiel.nl). Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op gebruikers op het platform van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Ero Profiel (Eroprofiel.nl). Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging
7.1 Een gebruikersaccount kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via ons platform.

7.2 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is gerechtigd het gebruikersaccount en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Ero Profiel (Eroprofiel.nl) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u één of meer van uw verplichtingen jegens Ero Profiel (Eroprofiel.nl) niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het gebruikersaccount kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Ero Profiel (Eroprofiel.nl) via andere gebruikers bereiken. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Ero Profiel (Eroprofiel.nl) uw bestanden onmiddellijk kan verwijderen en u verdere toegang tot Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan onthouden.

7.3 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is gerechtigd het gebruikersaccount en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het gebruikersaccount voortvloeiende verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie
8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Ero Profiel (Eroprofiel.nl) zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Ero Profiel (Eroprofiel.nl), tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies door te vertrouwen op informatie die door Ero Profiel (Eroprofiel.nl) op de site is gezet of informatie die door Ero Profiel (Eroprofiel.nl) aan u is overgedragen.

8.2 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Ero Profiel (Eroprofiel.nl). Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van gebruikers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Het gebruik van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) tegenvallen kan Ero Profiel (Eroprofiel.nl) daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie of ontmoeting resulteert.

8.5 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.6 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen gebruikers voortvloeiend ongemak.

8.7 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door gebruikers zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander gebruiker. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op het platform van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) tussen gebruikers en voor ontmoetingen tussen gebruikers en/of niet-gebruikers als gevolg van het gebruik van het platform en de bijbehorende diensten.

8.8 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die gebruikers blijven achtervolgen.

8.9 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Ero Profiel (Eroprofiel.nl) biedt.

8.10 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet garanderen dat Ero Profiel (Eroprofiel.nl) foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van gebruikers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) jegens gebruikers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Ero Profiel (Eroprofiel.nl). De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Ero Profiel (Eroprofiel.nl) voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.11 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) .

8.12 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Ero Profiel (Eroprofiel.nl) gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze gebruikers.

8.13 U vrijwaart Ero Profiel (Eroprofiel.nl) voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door gebruikers en/of onvoldoende naleving door gebruikers van enige verplichting jegens Ero Profiel (Eroprofiel.nl) al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.14 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Ero Profiel (Eroprofiel.nl) niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Ero Profiel (Eroprofiel.nl) personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Ero Profiel (Eroprofiel.nl) levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Ero Profiel (Eroprofiel.nl) op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.15 Wanneer Ero Profiel (Eroprofiel.nl) wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Ero Profiel (Eroprofiel.nl) als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Ero Profiel (Eroprofiel.nl) jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.17 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Ero Profiel (Eroprofiel.nl) spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.18 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.19 Ero Profiel (Eroprofiel.nl) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van gebruikers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1 Op betrekkingen tussen u en Ero Profiel (Eroprofiel.nl) is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Ero Profiel (Eroprofiel.nl) worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen; dan wel, ter keuze van Ero Profiel (Eroprofiel.nl), bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

CONTACT

Heb je een vraag, tip of wil je ergens meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Bezig met verzenden

©2019 Eroprofiel

Inloggen op jouw account

of    

Inlog gegevens vergeten?

Create Account